PRIVACY

Ik voel me ook verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Liesbet Moortgat verzamelt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten. Al deze gegevens worden door haar beheerd. Bij een contact en/of samenwerking met haar bewaart ze:

 • naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en e-mailadres
 • facturatiegegevens (enkel bij scholen, social profit organisaties en zelfstandigen)
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt in het kader van de dienstverlening

Gebruik van gegevens

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De gegevens worden enkel door Liesbet Moortgat gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft Liesbet Moortgat persoonsgegevens nodig.

Beveiliging

Liesbet Moortgat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als zij uw gegevens ontvangt, gebruikt zij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Ze heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt.

Delen met derden

Liesbet Moortgat verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Liesbet Moortgat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar verplicht.

Rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op u laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@liesbetmoortgat.be. Binnen de 7 kalenderdagen wordt contact opgenomen met u.

Klachten i.v.m. persoonsgegevens

U kunt ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht u van mening zijn dat Liesbet Moortgat foutief is omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Gelieve een kopie van uw klacht door te mailen naar info@liesbetmoortgat.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Liesbet Moortgat

Leeuwstraat 41 – 9800 Deinze – België

BE 0837 875 904

info@liesbetmoortgat.be

ONTWERP

Privacyverklaring SAMENWIJS – LIESBET MOORTGAT 2020

Samenwijs voelt zich ook verantwoordelijke voor uw gegevens.

 1. Over ons:

SAMENWIJS – Liesbet Moortgat. Leeuwstraat 41 – 9800 DEINZE

Ondernemings-/BTW-nummer: BE 0837.875.904

          Vragen of een Verzoek indienen? info@samenwijs.be of +32 499 72 45 14

 1. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.

     • Handelsnaam (voor firma’s en organisaties)
     • Voor- en Achternaam
     • Vestigingsadres (firma’s en organisaties) en adres
     • BTW en/of Ondernemingsnummer-nummer (firma’s en organisaties)
     • E-mailadres
     • Telefoonnummer (vast en mobiel)
     • andere contactgegevens indien deze werden doorgegeven (indien van toepassing)
     • Social media accountnamen
     • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (firma’s en organiscaties)
     • Afbeeldingen (wanneer deze werden doorgegeven of werden ingevoerd in de website)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister, kruispuntbank,… of andere open bronnen verkregen (social media).

 

 1. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de GPDR mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

 • Reacties:

Als je een reactie op onze website achterlaat, onder een blogpost of een recensie bij een product, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto wanneer je gebruik maakt van een avatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

 • Contact:

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, aanmeldingsformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Liesbet Moortgat zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

 • Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je cliënt/klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Dit kan op de website via de pop-up, formulier “inschrijven nieuwsbrief” of de pop-up chatbox/bot.

We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 • Offertes

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes in de boekhouding. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

 • Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

 

 • Clïentdossier

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De gegevens worden enkel door Liesbet Moortgat gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

 • Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft Liesbet Moortgat persoonsgegevens nodig.

 • Beveiliging

Samenwijs – Liesbet Moortgat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als zij uw gegevens ontvangt, gebruikt zij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Ze heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt.

 • Delen met derden

Samenwijs – Liesbet Moortgat verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Duur van het bijhouden van de gegevens

Samenwijs – Liesbet Moortgat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar verplicht.

 • Rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op u laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@liesbetmoortgat.be. Binnen de 7 kalenderdagen wordt contact opgenomen met u.

 • Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens volgens de wettelijke termijn van de boekhouding. Gerechtvaardigd belang In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 1. Doorgifte Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

(dit geldt niet voor inhoudelijke patiëntengegevens, die vallen onder het beroepsgeheim van de therapeut en zijn beschreven onder cliëntdossier )

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

 1. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@samenwijs.be

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. Recht op bezwaar Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Klachten Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de bevoegde instanties.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Check hier ons cookiebeleid

 

8. Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

     • Facebook
     • Instagram
     • LinkedIn
     • Twitter
     • Pinterest

9. Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

 

10. YouTube

We embedden (onze eigen) YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. 

11. Klachten i.v.m. persoonsgegevens

U kunt ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht u van mening zijn dat Liesbet Moortgat foutief is omgesprongenmet uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Gelieve een kopie van uw klacht door te mailen naar info@samenwijs.be

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

SAMENWIJS – Liesbet Moortgat

Leeuwstraat 41 – 9800 Deinze – België

BE 0837 875 904

info@samenwijs.be